Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Tagged Under:

Shop TIN 29/12: Khi cấp trên rỉ tai

By: Cu Vinh On: 00:10
  • Chia sẻ bài này >
  • KHI CẤP TRÊN RỈ TAI
    ...cấp trên người ta bắt đầu cảm động khi anh nhận ra được dấu chân của họ, cả dấu hiệu khàn tiếng, cả một tiếng ho nhẹ, cả tiếng sột soạt của chiếc áo...tóm lại thằng nào nghe được tinh tường tiếng động của cấp trên, thằng đó lấy lòng được sếp...
    ...phải nghe tiếng nói cấp trên khoan nhặt, phải nhận ra giọng cấp trên đục hay trong, phải cảm được khi cấp trên nhả giọng để lọc, để chọn, để xét, để đoán phía sau cái câu ấy, sau cái hực ấy, sau cái phì ấy, sau cái hự ấy...ý văn học là cấp trên muốn cái giề....
    Phải nghe tiếng nói cấp trên khoan hay nhặt, phải nhận ra giọng cấp trên đục hay trong, phải cảm được trong từng lời, từng âm sắc phát ngôn, nhả giọng của cấp trên để lọc, để chọn, để xét, để đoán sau cái từ kéo dài cuối cùng ấy là cấp trên muốn gì?
    infonet.vn